HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Trần Thị Sáu

Tóm tắt


Giáo dục là hoạt động thực tiễn xã hội có vai trò quyết định sự hưng thịnh của quốc gia. Việc hoàn thiện các quy định về giáo dục trong Hiến pháp tạo cơ sở pháp lý vững chắc thúc đẩy hoạt động giáo dục phát triển là yêu cầu bức thiết hiện nay ở nước ta. Những nội dung cần được quan tâm xây dựng theo hướng khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và nguyện vọng của nhân dân bao gồm quan điểm giáo dục, tư duy giáo dục, mục tiêu giáo dục và các chính sách giáo dục cụ thể. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn, bài viết đưa ra những ý kiến sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện những quy định về giáo dục trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054