ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ BAZƠ DẠNG KÌM-NNO CÓ CHỨA VÒNG QUINOLINE VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA CHÚNG VỚI Ni (II)

Từ Sỹ Chương

Tóm tắt


Hai phối tử bazơ dạng kìm có chứa vòng quinoline là N-((5-bromo -8-methoxyquinolin-2-yl)methyl)-N-ethylethanamine (L1) và N-((5-bromo- 8-methoxyquinolin-2-yl)methyl)propan-2-amine (L2) được điều chế từ hợp chất đơn giản là 2-methoxyaniline thông qua vòng hóa, brôm hóa và thay thế amine. Phức (L1)NiCl2 có kí hiệu (P1), (L2)NiCl2(CH3OH) có kí hiệu (P2) đã được điều chế và xác đinh cấu trúc chi tiết thông qua phổ IR, NMR, nhiễu xạ tia X.

Từ khóa


Quinoline; Phối tử dạng kìm NNO; Phức niken (II)TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054