ĐỐI CHIẾU VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG CHỊU CẮT GIỮA TCXDVN 356-2005 ( СНиП 2.03.01-84*) VÀ СП 52.101.2003

Đoàn Cường Quốc, Lê Bá Huế

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu phần tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn trên tiết diện nghiêng chịu cắt theo tiêu chuẩn Nga СП 52.101.2003, đối chiếu với tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (СНиП 2.03.01-84*). Trên cơ sở nhận xét, phân tích lý thuyết và ví dụ để định hướng cho sử dụng.

 

 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054