NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANIUM SILICALITE-1 (TS-1) TRONG PHẢN ỨNG EPOXI HÓA CHỌN LỌC PROPYLENE OXIDE

Nguyễn Văn Huy

Tóm tắt


Propylene Oxide (PO) là một trong những hợp chất hóa học trung gian quan trọng trong ngành công nghiệp tổng hợp hóa chất. Những năm gần đây, trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu quan trọng về tổng hợp PO bằng phản ứng đóng vòng propylene. Tuy nhiên, bên cạnh các vấn đề về ô nhiễm môi trường và hiệu quả kinh tế  chưa  cao; độ chuyển hóa của propylene và độ chọn lọc của PO vẫn còn rất thấp, đặc biệt trong các phản ứng ở pha khí. Do đó, tác giả đã đi sâu nghiên cứu khả năng ứng dụng quang xúc tác trong quá trình tổng hợp PO ở pha khí với sự tham gia phản ứng của propylene và oxi phân tử. Titanium silicalite-1 (TS-1) là chất có hoạt tính  xúc tác cao trong nghiên cứu này, độ chọn lọc PO và tốc độ tổng hợp PO lần lượt đạt 44.7% và 24.1µmol.g-cat−1.h−1ở điều kiện tốc độ dòng khí là 6,000h−1, 0.1mW/cm2 UVA.

Từ khóa


NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANIUM SILICALITE-1 (TS-1) TRONG PHẢN ỨNG EPOXI HÓA CHỌN LỌC PROPYLENE OXIDETẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054