NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAM DỰ CỦA ETHANOL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN GIÁN TIẾP SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU ETHANOL-DIESEL

Nguyễn Quang Trung

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định tỷ lệ tham dự ethanol cho động cơ diesel phun gián tiếp khi sử dụng lưỡng nhiên liệu ethanol-diesel. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tham dự lớn nhất của ethanol trong điều kiện động cơ không bị cháy kích nổ và không làm tăng suất tiêu hao năng lượng. Với mục tiêu trên, kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ tham dự của ethanol đạt được khoảng 27% trên tổng khối lượng nhiên liệu ethanol-diesel cung cấp.


Từ khóa


Tỷ lệ tham dự (suất tham dự); Suất tiêu hao năng lượngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054