ĐỊA DANH QUẢNG BÌNH VỚI SỰ PHẢN ÁNH CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

Nguyễn Đình Hùng

Tóm tắt


Địa danh không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ mà còn là một hiện tượng văn hoá, một phạm trù lịch sử. Nghiên cứu các phương diện văn hoá, lịch sử phản ánh qua địa danh Quảng Bình, chúng ta có thể biết thêm về đặc điểm địa lí tự nhiên, lịch sử hình thành phát triển, những sự kiện quan trọng đã xảy ra trên địa bàn, những thay đổi về dân cư và địa giới của vùng đất từng là “phên dậu”, “chiến địa” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054