THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QUẢNG BÌNH

Trần Tự Lực

Tóm tắt


Cao su Quảng Bình bên cạnh những thành công vẫn còn nhiều khó khăn như năng suất và sản lượng còn thấp; công nghiệp chế biến và bảo quản chưa được đầu tư; quy mô nhỏ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật;...  và quan trọng nhất là chưa tạo ra được chuỗi giá trị cho sản phẩm cao su có khả năng cạnh tranh với chuỗi giá trị ngành, vì vậy giá bán thấp, sản xuất bị động, sự nhận biết về thương hiệu cao su Quảng Bình còn hạn chế [3]. Điều này dẫn đến thu nhập của người trồng cao su chưa cao, chưa tạo được tiền đề để phát triển bền vững. Nhằm giải quyết các khó khăn trên, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin và sử dụng các công cụ sơ đồ hóa, công cụ phân tích chi phí, thu nhập, giá trị gia tăng để đánh giá thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình, từ đó nghiên cứu đề xuất các chiến lược và giải pháp nâng cấp chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững ngành hàng này.


Từ khóa


Chuỗi giá trị sản phẩm cao su Quảng Bình; Cao su Quảng Bình; Chuỗi giá trị; Sản phẩm cao su; Sản xuất cao suTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054