MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO MIỀN TRUNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Dương Thanh Mừng

Tóm tắt


Phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung diễn ra vào những thập niên đầu của thế kỉ XX là một trong những hiện tượng nổi bật trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời cận hiện đại. Bằng nhiều hoạt động quan trọng, phong trào đã tạo ra những bước ngoặt mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong những thập kỉ tiếp theo. Bài viết này tập trung đi sâu phân tích và trình bày một số nét cơ bản về những tác động từ phong trào chấn hưng Phật giáo tại miền Trung đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, qua đó góp phần bổ cứu nguồn tư liệu nhằm làm phong phú thêm đặc điểm của lịch sử tư tưởng dân tộc diễn ra vào thế kỉ XX.


Từ khóa


Chấn hưng; Phật giáo; An Nam; miền Trung; Phật họcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054