THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN TUYÊN HÓA – TỈNH QUẢNG BÌNH

Trần Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Qua kết quả nghiên cứu thực trạng việc làm của người lao động huyện Tuyên Hóa – tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp khảo sát, phân tích, đánh giá cho thấy: huyện Tuyên Hóa có nguồn lao động dồi dào, chất lượng lao động ngày càng chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lao động chủ yếu là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, số lao động thiếu việc làm và thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao, lao động có trình độ cao còn ít, thu nhập bình quân của lao động thấp so với bình quân chung của tỉnh. Trên cơ sở đó, bài viết này đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại huyện Tuyên Hóa.


Từ khóa


Việc làm; Lao độngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054