CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Dương Trí Thảo, Phan Đình Hùng

Tóm tắt


Nghiên cứu xác định, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nghèo đói của các hộ dân ven biển huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dựa trên số liệu điều tra từ 380 hộ dân địa phương, nghiên cứu  sử dụng mô hình hồi quy đa biến và hồi quy phi tuyến Binary logistic để phân tích tình hình nghèo đói của các hộ dân khu vực này. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến sự nghèo đói của các hộ dân ở đây, đó là tình trạng việc làm, lĩnh vực của việc làm, tình trạng sở hữu đất sản xuất, quy mô hộ và tiếp cận tín dụng, trong đó quan trọng nhất là tình trạng việc làm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ảnh hưởng độc lập của từng yếu tố đến xác suất nghèo của một hộ gia đình.

Từ khóa


Nghèo đó; các nhân tố; hộ dân ven biểnTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054