GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Nguyễn Thế Hoàn

Tóm tắt


Trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, riêng Nhật Bản điều đó thể hiện càng rõ. Nhờ giáo dục, Nhật Bản đã thực hiện thắng lợi công cuộc canh tân đất nước, đuổi kịp và vượt các nước Âu - Mỹ. Những thành công trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở đất nước Mặt trời mọc đã và đang có ý nghĩa sâu sắc đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề: Giáo dục ở Nhật Bản và những bài học đối với giáo dục Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054