ĐỔI MỚI NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trần Thị Sáu

Tóm tắt


Giáo dục công dân là môn học giáo dục chuẩn mực làm người cho học sinh. Nội dung môn giáo dục công dân tác động mạnh mẽ tới sự hình thành, phát triển nhân cách của các em. Từ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nội dung giáo dục công dân bậc trung học phổ thông, từ đó xây dựng định hướng đổi mới nội dung môn học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054