NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY

Nguyễn Thị Hà Phương

Tóm tắt


Nhận dạng chữ viết tay là một đề tài rất quan trọng trong những ứng dụng khác nhau như tình báo, kỹ thuật robot... Các nghiên cứu về nhận dạng chữ viết tay đã được phát triển từ hơn nửa thập kỷ qua và đạt được nhiều thành quả thiết thực tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn ít người nghiên cứu. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình Markov ẩn và ứng dụng mô hình đó trong nhận dạng chữ viết tay. Để xây dựng được  mô hình Markov ẩn ta phải xác định hệ thống có bao nhiêu trạng thái, xác suất chuyển đổi giữa các trạng thái, từ đó tạo được hệ thống huấn luyện (học chữ viết tay). Chữ viết tay sẽ được trích rút các đặc trưng theo vec tơ định hướng trước khi đưa vào huấn luyện và nhận dạng. Dựa vào những giải pháp đó, bài báo xây dựng được chương trình thực nghiệm nhận dạng chữ viết tay với hiệu suất cao. 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054