ĐỐI CHIẾU NHỊP TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

Võ Thị Dung

Tóm tắt


Bài viết này xem xét yếu tố nhịp trong tục ngữ tiếng Việt và tiếng Anh như là một “chất keo” gắn các thành tố trong câu tạo nên kết cấu vững chắc. Qua đó giúp người học có phương pháp tốt hơn trong việc học tiếng và hiểu tốt hơn về đặc trưng văn hoá của mỗi dân tộc thông qua tục ngữ.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054