DẠY HỌC TRIẾT HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG

Lương Lan Huệ

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích một số hạn chế trong giảng dạy triết học khi giảng viên lạm dụng phương pháp thuyết trình, phương pháp hỏi đáp, bài viết nêu lên sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học triết học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên. Trong các phương pháp dạy học tích cực, bài viết lựa chọn vận dụng phương pháp tình huống vào giảng dạy triết học để bổ sung cho phương pháp dạy học truyền thống thường chiếm vị trí độc tôn trong giảng dạy triết học từ trước đến nay.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054