YẾU TỐ HƯ CẤU VÀ PHI HƯ CẤU TRONG TIỂU THUYẾT KHÔNG PHẢI HUYỀN THOẠI CỦA HỮU MAI

Nguyễn Thị Nga

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển của thể loại tiểu thuyết lịch sử, các yếu tố hư cấu (fiction) và phi hư cấu (non fiction) luôn được nhà văn sử dụng trong quá trình sáng tạo. Ở phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung khảo sát sự kết hợp đan xen, thẩm thấu giữa các yếu tố hư cấu và phi hư cấu đã được nhà văn thể hiện trên các phương diện trong tiểu thuyết lịch sử Không phải huyền thoại. Hữu Mai đã thành công trong sử dụng linh hoạt các cứ liệu lịch sử về những ngày tháng quan trọng, những địa danh, tiểu sử gia tộc, họ hàng của nhân vật lịch sử và tưởng tượng sáng tạo, những yếu tố không gian, thời gian nghệ thuật, các phương thức xây dựng điển hình hóa nhân vật để tác phẩm đủ sức thuyết phục độc giả. 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054