ĐỐI CHIẾU DANH TỪ SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Tóm tắt


Để học tốt môn tiếng Anh, người học cần nắm vững nhiều quy tắc cấu tạo và cấu trúc ngữ pháp. Một trong những khó khăn của người học tiếng Anh là cấu tạo danh từ số nhiều từ danh từ số ít sao cho đúng quy tắc. Trong bài báo này, tác giả trình bày những quy tắc cấu tạo danh từ số nhiều trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả đối chiếu để nêu ra những điểm tương đồng và khác biệt trong việc cấu tạo danh từ số nhiều, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc sử dụng từ, dịch thuật từ chính xác, hiệu quả hơn.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054