GÓP THÊM Ý KIẾN VỀ NHẬN DIỆN NHÂN VẬT HOÀNG KẾ VIÊM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI

Nguyễn Thế Hoàn

Tóm tắt


Bài viết góp thêm ý kiến về nhận diện nhân vật Hoàng Kế Viêm trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cận đại. Thông qua việc phân tích hoàn cảnh lịch sử và những cống hiến to lớn của ông, bài viết khẳng định Hoàng Kế Viêm là một nhân vật đã có những đóng góp rất lớn  đối với lịch sử dân tộc trên nhiều lĩnh vực. Hoàng Kế Viêm xứng đáng là một danh nhân lịch sử, một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình ở thế kỉ XIX.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054