VÍ GIẶM XỨ NGHỆ TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA THỜI HỘI NHẬP

Nguyễn Văn Hạnh

Tóm tắt


Ví, Giặm là sản phẩm sáng tạo của người dân xứ Nghệ đã tồn tại, phát triển trong nhiều thế kỷ, được vinh danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Tuy nhiên, trong bối cảnh văn hóa thời hội nhập, Ví, Giặm đang đứng trước nguy cơ bị mai một, mất dần bản sắc. Trên cơ sở phân tích xu thế vận động, phát triển của văn hóa hiện đại, lối sống của con người xứ Nghệ và đặc điểm của Ví, Giặm, như hoàn cảnh diễn xướng, ca từ, giai điệu, bài viết đã đề xuất một số vấn đề nhằm bảo tồn, phát triển dân ca Ví, Giặm trong đời sống hiện đại. 
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054