ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D

Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của lực Lorentz lên dòng chất lưu Hartmann 2D. Đây là trường hợp mở rộng của dòng chất lưu Poiseuille 2D khi áp dụng lực Lorentz. Để xác định ảnh hưởng của lực Lorentz, phương trình trạng thái của dòng chất lưu được mô hình hoá bằng cách áp dụng phương pháp phổ vào dòng chất lưu Hartmann. Dựa trên phương trình trạng thái, ảnh hưởng của lực Lorentz lên động năng được nghiên cứu. Kết quả mô phỏng chứng minh khi lực Lorentz đủ lớn, dòng chất lưu luôn ở trạng thái chảy tầng.

Từ khóa


Lực Lorentz, điều khiển chất lưu, phương trình Navier Stokes, phương trình MaxwellTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054