KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐA ĐẦU PHÁT - ĐA ĐẦU THU TIỀN MÃ HÓA max-dmin

Nguyễn Thành Tín

Tóm tắt


Kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính vòng kín khai thác thông tin kênh truyền ở cả hai kênh phát và thu nhằm tối ưu hóa các tiêu chuẩn về hiệu suất như tối đa tỷ số tín hiệu trên nhiễu (max-SNR), tối đa khoảng cách Euclid nhỏ nhất (maximizing minimum Euclidean distance - max-$d_{\min}$) giữa hai vector tại bộ thu.Trong bài báo này, xác suất dừng và ghép kênh phân tập (diversity-multiplexing tradeoff - DMT) của các hệ thống đa đầu phát - đa đầu thu (multiple input and multiple output - MIMO) được nghiên cứu với tỷ số tín hiệu trên nhiễu thực tế khi thông tin về kênh truyền được phản hồi về bộ phát.

Từ khóa


tiền mã hóa, xác suất dừng, tỷ số tín hiệu trên nhiễu, ghép kênh phân tập.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054