TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Phan Thị Minh Lý, Bùi Văn Chiêm

Tóm tắt


Bài viết này đánh giá các hoạt động quản trị nhân lực (QTNL) và tác động của nó đến động lực làm việc (ĐLLV) của giảng viên ở Đại học Huế thông qua phân tích hồi qui Logit dựa trên số liệu khảo sát 240 giảng viên trong các trường này. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số giảng viên được hỏi đánh giá là các trường đang triển khai tốt các hoạt động QTNL (55,8%), trong số 9 hoạt động QTNL có 5 hoạt động được đa số giảng viên đánh giá tốt (hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, tổ chức công việc và điều kiện làm việc), 4 hoạt động còn lại được đánh giá chưa cao (tham gia ra quyết định, đánh giá công việc, lương thưởng và truyền thông), 6 hoạt động có tác động đáng kể đến ĐLLV của giảng viên, trong đó 4 hoạt động có tác động tích cực (truyền thông, tuyển dụng, đào tạo, tổ chức công việc) và 2 hoạt động có tác động tiêu cực (lương thưởng, tham gia ra quyết định).

Từ khóa


động lực làm việc, động lực bên trong, động lực bên ngoài, quản trị nhân lực.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054