CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ

Lại Thị Phan Mai

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc (ĐLLV) của giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thông qua phân tích nhân tố và hồi qui dựa trên số liệu khảo sát 120 giảng viên của Trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng và đều có tác động tích cực đến ĐLLV của giảng viên, bao gồm điều kiện làm việc, quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, thu nhập và phúc lợi, đặc điểm và bố trí công việc, cơ hội thăng tiến và phát triển và được công nhận. Tuy nhiên, nhà trường nên đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện làm việc và có những hình thức phù hợp, kịp thời để đánh giá và công nhận những đóng góp của giảng viên cho nhà trường, từ đó tạo thêm động lực khuyến khích họ cống hiến nhiều hơn trong thời gian tới.  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054