NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Phan Thanh Quyết, Hoàng Thị Kiều Thanh

Tóm tắt


Việc tính toán khả năng hấp thụ carbon của các trạng thái rừng hiện nay rất có ý nghĩa về định giá chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như chi trả dịch vụ hấp thụ carbon của rừng mà các nước phát triển đang triển khai. Kết quả nghiên cứu này đã xác định được sinh khối tươi, sinh khối khô và hàm lượng carbon tích lũy của các trạng thái rừng tự nhiên ở huyện Bố Trạch; 1). Sinh khối tươi: rừng giàu: 354.122 kg/ha, rừng trung bình 222.122 kg/ha, rừng nghèo 142.955 kg/ha, rừng phục hồi 6.394 kg/ha; 2). Sinh khối khô: rừng giàu: 259.379 kg/ha, rừng trung bình 160.778 kg/ha, rừng nghèo 102.564 kg/ha, rừng phục hồi 4.171 kg/ha; 3). Lượng carbon tích lũy: rừng giàu: 109.581 kg/ha, rừng trung bình 68.507 kg/ha, rừng nghèo 43.871 kg/ha, rừng phục hồi 1.814 kg/ha.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054