DIỄN BIẾN NGUỒN TIỀN VÀ SỬ DỤNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ ĐƢỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRỪỜNG CHỨNG KHOÁN

Nguyễn Tuyết Khanh

Tóm tắt


Bài viết tập trung nghiên cứu các nguồn hình thành tiền và sử dụng tiền chủ yếu của các doanh nghiệp ngành dầu khí trong hai năm 2013 và 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị trung bình của nguồn tiền (sử dụng tiền) năm 2014 giảm sút so với năm 2013.  Năm 2013  các doanh nghiệp huy động tiền từ cắt giảm tài sản ngắn hạn, tăng nguồn vốn dài hạn và sử dụng tiền để bù đắp khoản vốn dài hạn bị thâm hụt. Trong năm 2014 tiền được huy động chủ  yếu từ chiếm dụng vốn người bán và vay dài hạn để tài trợ chủ yếu cho mục đích đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054