TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA 1,10-PHENANTROLIN VÀ ERBI (III) TRICLOAXETAT

Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Mậu Thành

Tóm tắt


Phức chất của Erbi (III) với 1,10-phenantrolin và phối tử tricloaxetic đã được tổng  hợp và xác định thành phần dựa trên các phương pháp: phân tích nhiệt và phân tích nguyên tố. Cấu trúc của phức chất cũng được xác định bằng các phương pháp phân tích hiện đại như: phổ hồng ngoại, phổ raman, phổ 1H-NMR. Kết quả nghiên cứu cho thấy với tỉ lệ mol giữa ion trung tâm và phối tử là 1:2 thì phản ứng tổng hợp phức đạt hiệu suất cao nhất.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054