NHỮNG “CON SỐ BIẾT CƯỜI” TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MARK TWAIN

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Con số đã đi vào trong văn học thế giới với một chiều dài lịch sử, mỗi thời kỳ chúng được sử dụng với một đặc trưng và ý nghĩa khác nhau. Bài viết tập trung phân tích hiệu quả nghệ thuật được tạo nên từ những con số, trong việc bộc lộ chiều sâu tính cách, soi chiếu bản thể và khám phá những khả năng của cuộc sống trong tiểu thuyết của Mark Twain. Tiếp thu, kế thừa con số nghịch dị của Rabelais, tuân thủ, sáng tạo nguyên tắc phản ánh chi tiết cụ thể của chủ nghĩa hiện thực, tài năng của Mark Twain đã làm cho những con số - vốn rất xa lạ với tiếng cười - thực sự trở thành “vũ khí của kẻ mạnh”.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054