KHẢO SÁT PHỔ HẤP THỤ CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ PHỎNG CẦU DẠNG DẸT

Hoàng Sỹ Tài

Tóm tắt


Trong gần đúng khối lượng hiệu dụng cho điện tử (hay lỗ trống), khi không có trường ngoài, bỏ qua các tương tác và nhiễu loạn, trạng thái của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt được xét trong hệ tọa độ phỏng cầu dạng dẹt. Trị riêng và hàm riêng của bài toán thu được sau khi khai triển và tính số trên máy tính cấu hình phổ thông, đã được áp dụng để khảo sát phổ hấp thụ của chấm lượng tử phỏng cầu dạng dẹt.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054