NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ SINH TRƢỞNG CỦA CÂY LIM XANH (ERYTHROPHLEUM FORDII OLIVER) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Phan Thanh Quyết, Nguyễn Phương Văn

Tóm tắt


Lim xanh (Erythrophleum fordii Oliver) là loài cây bản địa có giá trị về gỗ cũng như giá trị về trồng rừng và phục hồi rừng [3]. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang thực hiện các dự án lâm nghiệp về trồng rừng, phục hồi rừng bằng trồng loài cây các loài cây bản địa. Kết quả nghiên cứu này bước đầu đã xác định được ảnh  hưởng của các nhân tố đến sự nảy mầm và sinh trưởng của cây Lim xanh ở giai đoạn vườn ươm. Thông qua đó xác định được các công thức thí nghiệm cho kết quả nảy mầm của hạt giống và sinh trưởng cao nhất trong giai đoạn vườn ươm tại Trường Đại học Quảng Bình. Đây là cơ sở khoa học và thực nghiệm để nhân rộng các mô hình sản xuất giống Lim xanh phục vụ công tác trồng rừng và phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054