NGHIÊN CỨU CẤU TRÖC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER Ge10Crz (z: 2-;1-; 0 ; 1+, 2+) BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ

Nguyễn Đức Minh, Vũ Thị Ngân

Tóm tắt


Bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT), chúng tôi đã xác định được cấu trúc, độ bền và tính chất của cluster gecmani pha tạp crom Ge10Crz với các trạng thái trung hòa, anion, cation ở mức lý thuyết B3P86/6-311+G(d). Kết quả cho thấy, cluster gemani pha tạp kim loại crom Ge10Crz đều tạo cấu trúc lồng bền. Khi thay đổi điện tích của cluster Ge10Cr, cấu trúc bền của cluster dạng anion không có sự thay đổi còn cấu trúc bền của dạng cation thì thay đổi. Phân tích giá trị năng lượng liên kết trung bình, năng lương phân ly và khoảng năng lượng vùng cấm HOMO-LUMO của cluster GenCrz cho thấy cluster Ge10Cr2- bền hơn so với cluster khác.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054