ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐIỀU CHẾ RỪNG TẠI CHI NHÁNH LÂM TRƯỜNG TRƯỜNG SƠN, TỈNH QUẢNG BÌNH

Lê Thị Thu Phương, Phan Nữ Ý Anh

Tóm tắt


Tóm tắt. Công nghệ viễn thám và GIS hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh
vực nông, lâm, ngư nghiệp. Bài viết trình bày kết quả của việc ứng dụng các thuật toán phân
tích trong viễn thám và GIS như cập nhật dữ liệu, bình sai, truy vấn, chọn vùng nghiên cứu,
chọn mẫu, phân loại có kiểm định, để xây dựng cơ sở dữ liệu: Bản đồ hiện trạng rừng; thiết
lập mối quan hệ giữa độ cao, độ dốc với nhân tố điều tra; xây dựng mô hình rừng ổn định
cho trạng thái rừng giàu nhằm phục vụ cho công tác điều chế rừng tại chi nhánh Lâm
trường Trường Sơn, tỉnh Quảng Bình.
Từ khóa: Điều chế rừng, GIS, viễn thám, mô hình rừng ổn định.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054