MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BETA ĐẠO HÀM VÀ BETA DƯỚI VI PHÂN

Phan Trọng Tiến

Tóm tắt


Tóm tắt. Bài viết trình bày mối quan hệ giữa các beta đạo hàm; các đạo hàm quen thuộc, chỉ
ra các ví dụ về hàm khả vi theo beta đạo hàm này nhưng không khả vi theo beta đạo hàm
khác, các tính chất của dưới vi phân beta nhớt.


Từ khóa: beta khả vi, dưới vi phân beta nhớt, trên vi phân beta nhớt.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054