MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Lê Thị Thúy Mai

Tóm tắt


Tóm tắt. Quản lý dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục,
trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được tham gia vào các hoạt
động khác nhau trong môi trường thực tế hoặc môi trường giả định với tư cách là
chủ thể của hoạt động, qua đó giúp học sinh chủ động, tích cực giải quyết các nhiệm
vụ học tập, hiểu sâu kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, phảm chất nhân cách
phát huy tiềm năng sáng tạo đa dạng của cá nhân học sinh.
Từ thực tiễn công tác, kết hợp nghiên cứu khoa học quản lý, bài viết này trình
bày một số biện pháp quản lý hoạt động quản lý dạy học theo hướng trải nghiệm
sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường Tiểu học Đồng Sơn,Thành
phố Đồng Hới, Quảng Bình.


Từ khóa: Trải nghiệm sáng tạo; dạy học, quản lý, quản lý dạy học theo hướng trải
nghiệm sáng tạo.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054