ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM

Huỳnh Tấn Nguyên, Nguyễn Văn Lượng

Tóm tắt


Tóm tắt. Nghiên cứu này ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở
Việt Nam trong quý 2 năm 2016. Số liệu được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam giai
đoạn tháng 1/2010 đến tháng 03/2016 và được xử lý bằng phần mềm Eviews 6. Kết quả cho
thấy mô hình ARIMA(2,1,1) là thích hợp cho việc dự báo. Kết quả dự báo CPI quý 2 năm
2016 lần lượt là: 159.5409%, 159.5447%, 159.5476%. Các nhà làm chính sách, các doanh
nghiệp có thể sử dụng công cụ này cho công tác dự báo, hoạch định và lập kế hoạch.


Từ khoá: Dự báo, CPI, ARIMA, phương sai
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054