QUẢNG BÌNH – MỘT VÙNG VĂN HÓA ĐA SẮC MÀU

Nguyễn Khắc Thái

Tóm tắt


Tóm tắt. Văn hóa là “hồn cốt” của một vùng quê, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh
tế - xã hội. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn và khoa học về văn hóa là cơ sở cần thiết để phát
huy và khai thác có hiệu quả các giá trị to lớn ấy.
Bài viết phân tích và gợi mở một số vấn đề về văn hóa Quảng Bình qua những “sắc
màu” rất độc đáo, đa dạng và phong phú.


Từ khóa: Văn hóa, danh nhân Quảng Bình, lịch sử Quảng Bình.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054