ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ

Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh, Phan Thị Quỳnh Trang

Tóm tắt


Bài viết này đánh giá tác động của cấu trúc vốn (CTV) đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cho giai đoạn 5 năm và 30 doanh nghiệp được niêm yết. Biến phụ thuộc được lựa chọn để đưa vào mô hình là ROE và ROA, biến độc lập đại diện cho cấu trúc vốn để đưa vào mô hình là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (TDA), nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (SDA) và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (TDE).Sử dụng 3 phương pháp hồi quy (Pooled, FEM và REM) tìm ra phương pháp hồi quy phù hợp nhất để ước lượng mối quan hệ giữa CTV và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí. Các kết quả của mô hình hồi quy cho thấy tồn tại mối quan hệ liên kết và mối quan hệ tiêu cực đáng kể giữa tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu với hiệu quả hoạt động khi đo lường bằng chỉ tiêu ROE.

Từ khóa: Cấu trúc vốn, doanh nghiệp dầu khí, hiệu quả hoạt động, ROA, ROE.


Từ khóa


Cấu trúc vốn, doanh nghiệp dầu khí , hiệu quả hoạt động, ROA, ROETẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054