ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG BỐI CẢNH RỦI RO

Trần Tự Lực, Lê Khắc Hoài Thanh, Nguyễn Thị Hà Thanh

Tóm tắt


Sản xuất cao su đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, sản xuất cao su tại địa phương đang đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức như giá cả thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh thường xảy ra và sự biến động liên tục của lãi suất. Để đánh giá hiệu quả kinh tế việc trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh trong điều kiện rủi ro về giá và lãi suất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá rủi ro bằng việc xác định những biến số có ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi ích ròng của trồng cao su và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của chúng. Phân tích này bao gồm việc kiểm định tác động của sự biến thiên một biến và đồng thời hai biến đến NPV (Net Present Value - giá trị hiện tại ròng) của mô hình sản xuất kinh doanh cao su. Kết quả nghiên cứu sự biến thiên của giá bán hay lãi suất giai đoạn 2008-2014 đến NPV của mô hình cho thấy việc sản xuất cao su là có hiệu quả vì NPV trong các trường hợp đều lớn hơn 0; tương tự kết quả trên khi nghiên cứu sự biến thiên đồng thời của giá bán và lãi suất đến NPV của mô hình thì NPV thu được cũng rất khả quan. Từ đó kết luận việc sản xuất kinh doanh cao su ở Quảng Bình dù gặp nhiều rủi ro do sự biến đổi thất thường của giá bán và lãi suất cho vay nhưng đầu tư vẫn có hiệu quả kinh tế.

Từ khoá: Cây cao su; phân tích độ nhạy; rủi ro,Quảng Bình

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054