TÍNH CHẤT STEINER-DEOGUN ĐỐI VỚI ĐỒ THỊ TÁCH CỰC

Lê Xuân Hùng, Nguyễn Anh

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi chứng minh được rằng lớp đồ thị tách cực  với  và  có tính chất Steiner-deogun.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054