SO SÁNH TỪ NGỮ CHỈ MÀU SẮC ANH - VIỆT VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

Võ Thị Dung, Hoàng Ngọc Anh

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến các phương thức cấu tạo và chuyển nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, làm rõ cơ chế hình thành biểu tượng màu sắc; so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong từ ngữ chỉ màu sắc của tiếng Anh và tiếng Việt và vận dụng vào giảng dạy ngoại ngữ.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054