GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (2016)

Nguyễn Văn Duy, Định Xuân Thanh

Tóm tắt


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XII) đã thông qua các văn kiện quan trọng không những có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta. Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Vì vậy, việc quán triệt, vận dụng những điểm mới trong văn kiện vào giảng dạy, học tập học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thiết thực đối với các trường cao đẳng và đại học hiện nay.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054