ĐÀO TẠO NĂNG LỰC Ở BẬC ĐẠI HỌC- PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THÁCH THỨC TRIỂN KHAI

Nguyễn Minh Hồng

Tóm tắt


Bài viết này trình bày các nền tảng cơ bản của việc xây dựng chương trình đào tạo năng lực và tổ chức - quản lý đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng và học chế tín chỉ. Các kết quả xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư điện - điện tử và công nghệ thông tin được tài trợ trong khuôn khổ dự án PROFED (Dự án giáo dục đại học định hướng nghề nghiêp Việt Nam - Hà Lan 2005-2008), dựa trên việc khảo sát doanh nghiệp sẽ được giới thiệu chi tiết để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận. Cuối cùng các thách thức sẽ gặp phải khi triển khai chương trình và một số giải pháp sẽ được đề cập. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054