NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHỐI TRỘN KHÁC NHAU GIỮA RÁC THẢI HỮU CƠ VÀ PHÂN TRÂU BÒ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIUN QUẾ (Perionyx excavatus) TẠI QUẢNG BÌNH

Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Thùy

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp giữa phân trâu bò và rác thải hữu cơ làm môi trường phát triển giun quế.Thí nghiệm được thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Mỗi nghiệm thức tương ứng với mỗi tỷ lệ phối trộn khác nhau giữa phân trâu bò (TB) và rác thải hữu cơ đã qua ủ (R), lần lượt ký hiệu: TB100, TB50R50 và TB30 R70. Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả cho thấy ở nghiệm thức TB30R70 sinh khối của giun tăng 1,6 lần, ở TB100 tăng trên 1,7 lần, trong khi ở TB50R50 tăng đến 2,3 lần. Như vậy, với tỷ lệ phối trộn: 50% phân trâu bò  và 50% rác thải hữu cơ (qua ủ), giun quế có sinh khối tăng lên cao nhất.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054