NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Trần Thị Yên

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng các loại thức ăn lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Thát lát Notopterus notopterus (Pallas, 1769) tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được thực hiện từ tháng 1/2017 - 6/2018. Nghiên cứu được bố trí với 03 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được sử dụng mỗi loại thức ăn khác nhau. Nghiệm thức 1 sử dụng thức ăn cá tạp xay, nghiệm thức 2 sử dụng thức ăn viên có hàm lượng đạm 20%, nghiệm thức 3 sử dụng thức ăn kết hợp: 50% cá tạp xay + 50% thức ăn viên có hàm lượng đạm 20%. Cá đưa vào thí nghiệm có chiều dài từ 3,7 - 6,3 cm, tương ứng với khối lượng 0,8 - 1,68g/con. Kết quả cho thấy, cá có khối lượng trung bình khi thu hoạch cao nhất (87,36g/con) và tỷ lệ sống cao nhất (74,12%) ở nghiệm thức 3. Ở nghiệm thức 2 cá có khối lượng trung bình thấp nhất (74,67g/con) và tỷ lệ sống thấp nhất (65,35%). Hệ số chuyển đổi thức ăn ở 3 thí nghiệm dao động từ 1,1 - 3,0. Nuôi thương phẩm cá Thát lát bằng thức ăn cá tạp xay kết hợp với thức ăn viên 20% cho kết quả về tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế cao nhất.


Từ khóa


Cá Thát lát, nuôi thương phẩm; tốc độ tăng trưởng; tỷ lệ sốngTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054