MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU MỞ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Đau Manh Hoan

Tóm tắt


Tài nguyên giáo dục mở là xu hướng phát triển trong hệ thống giáo dục trên thế giới hiện nay. Trong tương lai, hệ thống các học liệu mở sẽ phát huy trong hỗ trợ tài nguyên phục vụ dạy và học, đặc biệt trong giáo dục đại học. Tài nguyên giáo dục mở sẽ trợ giúp cho giáo viên phát huy tốt năng lực của bản thân, đồng thời tác động tích cực đến việc dạy học và mang lại hiệu quả giáo dục cao. Chính vì vậy, các tổ chức giáo dục, các trường đại học cần có những chiến lược để xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục theo hướng mở, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục cũng như hội nhập vào sự phát triển nền giáo dục thế giới. Trong bài viết, tác giả đề xuất một vài giải pháp xây dựng và phát triển Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình theo hướng mở. Học liệu mở ra đời sẽ giải quyết vấn đề căn bản hiện nay cho Nhà trường đó là giải quyết được sự thiếu tài nguyên, thiếu thông tin đồng nhất và bất cập trong khai thác tài nguyên số.


Từ khóa


Học liệu mở, tài nguyên giáo dục mở, tài nguyên sốTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054