MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Hành vi xin phép và hành vi hồi đáp là một trong những cặp hành vi lời nói phổ biến trong tiếng Việt cũng như ở trên thế giới. Hai loại hành vi này luôn đi cùng với nhau, cùng tồn tại và xuất hiện song hành trong các hội thoại hay phát ngôn lời nói. Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê ngôn ngữ, phân tích miêu tả, so sánh đối chiếu song song, bài viết đã đi sâu phân tích các hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt để đối chiếu, so sánh, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt của hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt xét trên bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng; từ đó thiết lập mối quan hệ giữa lịch sự, văn hóa với hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt.


Từ khóa


hành vi xin phép và hồi đáp; tương đồng; khác biệt; tiếng Anh; tiếng ViệtTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054