ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1960

Đinh Thị Kim Ngân

Tóm tắt


Một nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) là sự kết hợp đúng đắn giữa xây dựng lực lượng chính trị với lực lượng quân sự, giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự. Sức mạnh của lực lượng chính trị và lực lượng quân sự được sử dụng hợp lý đã phát huy ở mức cao nhất sức mạnh của dân tộc, hạn chế tối đa sức mạnh vật chất - kỹ thuật của kẻ thù. Trong phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam 1954-1975, đấu tranh chính trị ở Quảng Nam giữ một vai trò hết sức quan trọng, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đi vào phân tích và trình bày thêm về phong trào đấu tranh chính trị ở Quảng Nam từ năm 1954 đến 1960. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn tư liệu nhằm làm sáng tỏ hơn vai trò, vị trí của vùng đất này trong tiến trình kháng chiến chống Mĩ, thống nhất đất nước.


Từ khóa


Hội An, Quảng Nam 1954-1960, “tố Cộng”, hiệp thương tổng tuyển cử

Toàn văn:

PDF


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054