XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở KHU VỰC SÔNG KIẾN GIANG HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

Nguyễn Mậu Thành

Tóm tắt


Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - lò graphit (GF-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng cadimi trong một số loài cá ở khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 1,252%, độ thu hồi 94,24 ¸ 101,88%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng cadimi trong mố số loài cá là: 0,0068 ÷ 0,0233 mg/kg tươi và mức độ an toàn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT 2007

Từ khóa


Một số loài cá, sông Kiến Giang, cadimi, phương pháp AAS

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn bài viết


Lê Huy Bá (2008), Độc học môi trường cơ bản, NXB ĐHQG TP. HCM.

Phạm Luận (2006), Phương pháp phân tích phổ nguyên tử, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Mậu Thành (2016). Xác định, đánh giá hàm lượng chì và đồng trong trong nghêu ở khu vực sông Gianh bằng phương pháp F-AAS, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, Hội Hóa học Việt Nam, số 4(36), tr.1-5.

. Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đình Luyện (2017). Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá lóc (Channa maculata) nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Hóa học, số 3e12 55, tr 85-89.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Hồng Phương, Trương Minh Trí (2014), Nguyên cứu sự hấp thụ cạnh tranh giữa Cd2+ và Pb2+ lên cây rau bó xôi (Spinacia oleracea L.) Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 19, số 2, tr.9 – 15.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2009), TCVN 7265-2009, “Quy phạm thực hành đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản”, Hà Nội.

Bộ Y Tế (2007), Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm”, Hà Nội.

Miller J. C., Miller J. N. (2010), Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Ed. 6th, Pearson Education Limited, England.

Maxwell Anim-Gyampo, Michael Kumi, Musah Saeed Zango (2013), Heavy Metals Concentrations in some selected Fish Species in Tono Irrigation Reservoir in Navrongo, Ghana. Journal of Environment and Earth Science, Vol. 3, No.1, 109-119.




TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054