THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TRONG CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH

tran thi thu thuy

Tóm tắt


Tóm tắt: Sử dụng phương pháp thu thập, phỏng vấn, phân tích thống kê, so sánh chuỗi dữ liệu theo thời gian nhằm đánh giá thực trạng lao động đang tham gia làm việc trong các cơ sở kinh doanh du lịch tại một số xã vùng đệm thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Từ đó đưa ra các kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại cho các chiến lược nâng cao chất lượng lao động du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung

Từ khóa


Nguồn nhân lực; nhân lực du lịch; Du lịch; Chất lượng nguồn nhân lực, Quảng Bình

Toàn văn:

PDF


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054