GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CAO LƯƠNG NGỌT LÀM THỨC ĂN CHO BÒ LAI SIND Ở QUẢNG BÌNH

Đinh Thị Thanh Trà

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá giá trị dinh dưỡng và hiệu quả sử dụng cây cao lương ngọt làm thức ăn cho bò thịt lai Sind ở Quảng Bình. Bò thí nghiệm được nuôi nhốt chia thành 2 nhóm: Nhóm đối chứng được sử dụng thức ăn bản địa (bao gồm cỏ voi, cỏ tự nhiên, rơm khô, bổ sung tinh bột và rơm ủ urê); nhóm thí nghiệm được sử dụng khẩu phần thí nghiệm (bao gồm cao lương ngọt tươi, rơm khô, bổ sung tinh bột và cao lương ngọt ủ chua). Kết quả phân tích cho thấy, thân và lá cao lương ngọt tươi có tỷ lệ vật chất khô (DM) 21,1%, hàm lượng protein thô (CP) 17,7%, xơ tổng số (CF) 37,2%. Sau 2 tháng thí nghiệm, kết quả cho thấy, không có sự sai khác thống kê giữa nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng về thức ăn thu nhận và khả năng tăng trọng của bò (P>0,05).


Từ khóa


Cao lương ngọt; giá trị dinh dưỡng; hiệu quả kinh tế; thức ăn gia súcTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054