CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM) VÀ TỈNH KHĂM MUỘN (LÀO) TỪ NĂM 1962 ĐẾN NĂM 2017

Lại Thị Hương

Tóm tắt


Sự tương đồng về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa và yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước là những cơ sở quan trọng những năm từ 1962 đến 2017, quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào) không ngừng phát triển và thu được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Nội dung bài viết một mặt đi sâu phân tích cơ sở của mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào), mặt khác, điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai bên trong những năm từ 1962 đến 2017.


Từ khóa


cơ sở; quan hệ, hợp tác; Quảng Bình; Khăm MuộnTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054